Общая информация и условия участия;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ПАМ’ЯТІ ІРИНИ БЕНАТОВОЇ

Засновники та організатори конкурсу:

 • Кафедра слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Патентне бюро «Др. Еміл Бенатов та Партнери»;
 • За підтримки Почесного консульства Республіки Болгарія у Львові.

Мета конкурсу:

 • виявлення талановитих студентів та підтримання їхнього наукового потенціалу;
 • актуалізація досліджень болгарської літератури серед українських студентів-славістів;
 • гідне вшанування пам’яті славіста — дослідниці жанру болгарської балади, випускниці Львівського державного університету імені Івана Франка Ірини Бенатової (1951–1982).

Організаційний комітет та члени журі:

 • Алла Татаренко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Іван Радев, доктор філологічних наук, професор кафедри болгарської літератури Великотирнівського університету імені святих Кирила та Мефодія, академік Болгарської академії наук (Республіка Болгарія);
 • Стіліян Стоянов, доктор філологічних наук, доцент кафедри літератури Південно-Західного університету імені Неофіта Рильського (м. Благоєвград, Республіка Болгарія);
 • Олена Чмир, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Оксана Левицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства;
 • Микола Ярмолюк, Радник Посольства України в Республіці Польща;
 • Наталія Григораш, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Остап Сливинський, кандидат філологічних наук, доцент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Данило Бенатов, старший викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», партнер Патентного бюро «Др. Еміл Бенатов та Партнери».

Умови участі у конкурсі:

 • до участі в конкурсі 2015/2016 навчального року запрошуємо студентів-славістів Львівського національного університету імені Івана Франка І–V курсів;
 • на конкурс приймаються дослідницькі роботи, присвячені вивченню болгарської літератури, в тому числі жанру балади (рекомендована тематика робіт додається);
 • студенти можуть виконувати наукові роботи самостійно або під керівництвом наукового керівника чи консультанта;
 • завершальний тур конкурсу відбудеться у форматі наукової конференції, у якій візьмуть участь автори найкращих робіт;
 • реєстрація учасників конкурсу здійснюється на сайті www.ballada.org.ua.

Вимоги щодо змісту та структури наукових робіт:

 • дослідницькі роботи виконуються згідно з вимогами до наукової роботи і мають містити такі розділи: вступ (актуальність дослідження, мета та завдання, об’єкт і предмет, огляд літератури), основну частину (може складатися із кількох розділів), висновки, список використаної літератури. Робота може супроводжуватися додатками;
 • поклики на джерела інформації при написанні тексту роботи є обов’язковим задля уникнення плагіату (можна застосовувати як посторінкові покликання на цитовані джерела, так і покликатися на прикінцевий список літератури);
 • роботи можуть бути виконані українською та болгарською мовами.

Вимоги щодо технічного оформлення наукових робіт:

 • роботи приймаються в електронному вигляді (через форму електронної реєстрації на сайті www.ballada.org.ua);
 • обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок основного тексту (без списку літератури та додатків);
 • формат аркушів А4;
 • гарнітура шрифту: Times New Roman;
 • кегль: 14 пт;
 • міжрядковий інтервал: 1,5;
 • абзацний відступ: 1,25 см;
 • нумерація сторінок наскрізна, номер проставляється у правому верхньому куті, відлік сторінок ведеться від титульної сторінки, але номер на ній не проставляється;
 • набір тексту здійснюється без використання переносів;
 • список використаної літератури має бути оформлений відповідно до чинного стандарту щодо бібліографічного опису.

Основні критерії оцінювання робіт:

 • актуальність теми, відповідність тематиці та умовам конкурсу;
 • глибокий аналіз проблеми за опрацьованою літературою, повнота та всебічність розкриття теми, чітко сформульовані висновки;
 • наявність елементів оригінальності та новизни;
 • креативний підхід до розкриття теми;
 • висока культура мови;
 • належне технічне оформлення.

Термін проведення конкурсу:

 • конкурс студентських робіт є щорічним;
 • перший конкурс 2015/2016 н. р. проводиться серед студентів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • заявки на участь у конкурсі подаються разом із виконаними роботами у термін до 31 березня 2016 року;
 • термін проведення завершального туру конкурсу та нагородження учасників відбудеться у травні 2016 року.

Нагородження переможців:

 • переможці конкурсу будуть відзначені дипломами I, II, III ступенів;
 • володар диплому І ступеня отримає грошову премію, володарі дипломів ІІ і ІІІ ступенів — заохочувальні призи;
 •  усі роботи, прийняті до участі у конкурсі, будуть опубліковані в електронному збірнику наукових праць на сайті www.ballada.org.ua і зараховуватимуться як публікації для бакалаврських та магістерських робіт.

Контактна інформація:

 • детальна інформація про конкурс розміщена на сайті: www.ballada.org.ua;
 • запитання до оргкомітету конкурсу просимо надсилати за адресою: konkurs@ballada.org.ua

Бажаємо успіхів учасникам конкурсу!

ТЕМИ НАУКОВИХ РОБІТ

 1. Дослідження жанру балади в українському літературознавстві другої половини ХХ ст.
 2. Українське літературознавство ХХ століття  про балади в слов’янських літературах.
 3. Слов’янська балада в контексті інших літератур (порівняльний аспект).
 4. Романтична та символістська балада (на прикладі слов’янських письменств).
 5. Балада у південнослов’янських та західнослов’янських літературах (на прикладі окремих національних літератур).
 6. Соціальні катаклізми посткомуністичної доби в сучасній болгарській та українській літературі.
 7. Захід як міф і реальність у болгарській та українській прозі кінця ХХ — початку ХХІ століття.
 8. Тема трудової міграції в болгарській та українській літературі 1990–2000‑х років.
 9. Бай Ґаньо живий: сучасний болгарин очима іноземця (на матеріалі творів болгарських письменників 1990–2000-х років).
 10. Сучасний письменник як критичний читач історії: новий історичний роман у болгарській та українській літературі.
 11. Критичне переосмислення спадщини соціалізму в сучасній болгарській та українській літературі.
 12. Міська культура в болгарській прозі ХХІ століття.

Завантажити умови участі у конкурсі